Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler mod ansatte

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger. Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Ved vold forstås:

 • Adfærd der indebærer en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed. 
 • Det kan være skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark, kvælningsforsøg, knivstik mv.
 • Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv i ens umiddelbare nærhed.

Ved trusler forstås:

 • Verbale trusler, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller trusler, der vedrører ens familie, venner, andre nærtstående personer eller ejendele.
 • Truende adfærd med knytnæve eller genstande der kan gøre skade, afspærring af flugtveje, bevægelse af finger over halsen mv., eller tegninger, SMS, mail mv med truende indhold.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb, telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Centerleder alarmeres. Centerchef orienteres, såfremt der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.    

Opgaver 

 • Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade.
 • Kommer nogen til skade, er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.

Handling

Optræk til volds- eller trussels episode 

 • Pas på dig selv – træk dig
 • Alarmér.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt. 
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer

Kollegial psykisk førstehjælp: 
Tag vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Hold den voldsramte under opsyn 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket 
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed 
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Hjælp med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg den voldsramte hjem eller eventuelt på skadestue 
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn.

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete volds- eller trusselsepisode, indtil centerleder eller stedfortræder er til stede.

Den lokale leder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

Stort set alle tilbud har alarmanordninger, så man kan tilkalde hjælp

Mobiltelefon anvendes ved aktiviteter udenfor.

Kommunikation

 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant. 

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen  tlf. nr. 96848398 / 24757394
 • Teamleder Susanne Strunk. tlf. nr. 96848320 / 22274966
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/ 51251391
 • Centerleder Gitte Clausen, Centerleder for Uddannelse og Beskæftigelse 22407481
 • Centerleder Katrine Hviid, Center for Psykiatri og Rehabilitering 96848347/ 24204995

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 5. december 2018. Opdateret  Juni 2022 af Sylvia Nielsen

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030