Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og Trusler - Myndighed, MOF og Administration og Udvikling

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger.

Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Teamleder alarmeres. Centerchef orienteres, hvis der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.    

Opgaver 

 • Forhindrer at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade
 • Stands volden og søg hjælp til forurettede. 
 • Sørg for den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.
 • Skab ro og tryghed for de involverede parter samt de øvrige beboere

Handling

Optræk til volds- eller trussels episode 

 • Pas på dig selv – træk dig
 • Alarmér.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt. 
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer

Kollegial psykisk førstehjælp: 
Tag vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Hold den voldsramte under opsyn 
 • Skab ro og tryghed 
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket 
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed 
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Hjælp med at kontakte familie og pårørende 
 • Følg den voldsramte hjem eller eventuelt på skadestue 

Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn.

Ledelse og organisation  

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete volds- eller trusselsepisode, indtil teamleder eller centerchef er til stede.

Centerchef har ansvar for kommunikation og opfølgning. 

Bemanding og udstyr

 • Der findes flere ”hylere” i Myndighed.
 • Nærmeste medarbejder, der observerer voldelig eller truende adfærd, sørger for den mest hensigtsmæssige alarmering

Kommunikation

 • Teamleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant. 
 • Informerer AMR

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 1 1 2
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Susanne Strunk, 22274966
 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen, 24757394

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 18. december 2018. Revideret Juni 2022 af Sylvia Nielsen.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030