Beredskabsplan for Struer Kommune

Indsatsplan for vold og trusler om vold mod ansatte

Center for Børn og Familie: Indsatsplan for vold og trusler om vold mod ansatte  

Situation

Hvad er krisesituationen?

Hvad er faren?

Hvem er de udsatte, som indsatsen retter sig imod?

 

Vold eller trusler om vold accepteres ikke.

Indsatsplanen beskriver hvordan vi forebygger vold i Børn og Familie samt hvordan vi yder bedst hjælp til kollegaen, der har været udsat for vold, trusler eller situationer, der har haft psykisk påvirkning.

Ved vold forstås:

Adfærd der indebærer en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed.

Det kan være skub, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark mv.

Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv i ens umiddelbare nærhed.

Ved trusler om vold forstås:

Verbale trusler, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller trusler der vedrører ens familie, venner, andre nærtstående personer eller ejendele.

Truende adfærd med knytnæve eller genstande, der kan gøre skade, afspærring af flugtveje, bevægelse af finger over halsen mv., eller tegninger, SMS, mail mv med truende indhold.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen, som følge af deres ansættelse i Børn og Familie.

Alarmering

 

Hvem alarmerer videre?

 

Hvem skal alarmeres? (Hvad er kommandovejen?)

 

 

Alarmér floorwalker/alarmløber via alarmknappen i mødelokalet. Se i øvrigt under KomIn/Beredskabsplaner/Velfærdshuset/Vold og trusler.

Alarmering kan også komme fra direkte involverede eller vidner fx ved anråb, telefonopkald mv.

Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være sådan, at man ikke kan håndtere den selv eller med hjælp fra tilstedeværende kollegaer.

Afdelingsleder kontaktes.

Opgaver

 

Hvilke opgaver skal løses? Hvad er i fokus?

 

Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade.

Kommer nogen til skade, er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.

Handling

Beskriv handlingerne for den praktiske udførelse

Hvilke andre aktører (afdelinger, myndigheder mm.) skal indsatsen koordineres med?

 

 

Ved viden om potentiel udadreagerende borger:

 • Møder med potentiel risiko afholdes kun i Velfærdshusets bygning A.
 • Orientér floorwalker på FloorwalkerEkspedition@struer.dk i forvejen.
 • Brug en mobil alarm, hvis der ikke er fast alarm i mødelokalet.
 • Hold mødet sammen med kollega/leder.
 • Overvej tilstedeværelse af politi – afgøres sammen med nærmeste leder.

Særligt ved hjemmebesøg og Familiehuset:

 • Ved tvivl om borgerens adfærd, tager to medarbejdere på hjemmebesøg/til samtale.
 • Overvej assistance fra politiet – aftales med nærmeste leder.
 • Sørg for placering så du har en flugtvej.
 • Ved optræk til konflikt, træk dig og forlad stedet.
 • Forsvar dig om nødvendigt i livstruende situationer.

Ved optræk til vold eller trussel:

 • Pas på dig selv ved at trække dig
 • Alarmér
 • Giv den anden mulighed for at trække sig
 • Sikre dig selv ved fx at gå bag låst dør
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer.

Ved trussels- og/voldssituation

 • Pas på dig selv – og forsvar dig.
 • Alarmér dine kolleger, hvis du kan.
 • Vurder og håndter situationen og kom væk fra situationen og sikkerhed, hvis du kan.
 • Kontakt hurtigst muligt din nærmeste leder eller kollega

Hjælp til volds- eller trusselsramt kollega:

 • Hold kollegaen under opsyn og skab ro.
 • Lyt – lad kollegaen fortælle.
 • Anerkend kollegaens oplevelse af og handlinger i situationen.
 • Hjælp med at kontakte pårørende.
 • Følg kollegaen hjem eller til behandling. Tjek om der er behov for praktisk hjælp, fx afhentning af børn.
 • Sørg for, at kollegaen ikke er alene det første døgn.
 • Tal med hinanden om hændelsen. Lyt, undgå at være belærende.

Umiddelbart efter en hændelse – i tillæg til ovenstående:

 • Vær opmærksom på andre kollegaer/borgere, som kan være påvirket at situationen
 • TRIO efterbehandler episoden og leder sikrer i samarbejde med AmiR og involveret medarbejder, at en eventuel arbejdsskade skadeanmeldes. AmiRepræsentanten dagsordensætter ligeledes episoden i Arbejdsmiljøgruppen med henblik på en efterbehandling og eventuelle forslag til at forebygge lignende episoder i fremtiden.
 • Ved slag i ansigtet kontaktes tandlæge indenfor 24 timer. Arbejdspladsen betaler for undersøgelse.
 • I samråd med ledelse overvejes anmeldelse til politiet.
 • Nærmeste leder sørger for, at du tilbydes psykologhjælp. I leders fravær kontakter en kollega psykolog. Der er aftale med:

Nordisk Krisekorps

V. Christian Normann Lorentsen

Vestergade 16, 2. sal

7500 Holstebro

TLF: 6011 1144

 • Leder orienterer hurtigst muligt direktionen.

Ledelse og organisation

Hvem har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse?

Hvordan er indsatsen organiseret?

 

Tilstedeværende medarbejdere på stedet sørger for den første akutte indsats indtil nærmeste leder eller centerchef er til stede.

Nærmeste leder eller anden afdelingsleder/centerchef koordinerer den efterfølgende håndtering af situationen.

Nærmeste leder sørger for opfølgning efterfølgende.

Bemanding og udstyr

Hvilket personale og udstyr indgår i indsatsen?

Førstehjælpskasse findes ved Floorwalker i Front Office og i køkkenet i Bygning 1.

Kommunikation

Internt

Hvem skal informeres, og hvem gør det?

 

Eksternt

Hvem skal informeres, og hvem gør det?

 

Centerchef/eller tilstedeværende afdelingsleder informerer (om nødvendigt) direktøren snarest muligt samme dag.

Orientér pårørende – se beredskabskonvolut.

Beredskabskonvolutten finder du i SBSYS i sagen:

"CBU - beredskabskonvolutter" 

Sagsnummer: 87.00.00-G01-3-23 - du kopierer sagsnummeret og indsætte det under sagsnummer i SBSYS og tryk søg, hvorefter sagen kommer frem.

Samarbejdspartnere og borgere informeres så hurtigt som muligt om evt. aflyste aftaler. Enten direkte af medarbejder/leder eller via hjemmesiden på struer.dk

Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med Kommunens kommunikationsteam.

Kontaktoplysninger

Hvem er de centrale personer, der skal kontaktes?

Hvordan kontaktes de?

 

Alarmcentralen

1-1-2

Centerchef:

Jeannette Grummesgaard Enevoldsen

 

20646485

Leder af PPR:

Pernille Skov

 

29260558

Leder af familierådgivningen: Jens Birkmose

 

20485088

Leder af sundhedsplejen

Signe Valentin Bak

 

22589628

Leder af familiebehandlingen:

Iben Bjerg Hollesen

 

61892803

Staben i Børn & Unge

96848555

Direktør

Lotte Junker Pedersen

 

21191368

 

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oplever en medarbejder at blive truet eller anden krænkende adfærd, både direkte eller fremsat digitalt eks. sms eller e-mail uden for arbejdstid, bør nærmeste leder kontaktes med henblik på vejledning/rådgivning i at risikovurdere og håndtere den specifikke situation.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret af Familierådgivningens TRIO-gruppe februar 2022

Indsatsplanen er godkendt i Arbejdsmiljøgruppen d. 24.03.22

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030