Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og trusler om vold mod ansatte

Situation

Vold eller trusler om vold accepteres ikke. 

Indsatsplanen beskriver hvordan vi forebygger vold i Børne- og Familiecentret samt hvordan vi yder bedst hjælp til kollegaen, der har været udsat for vold, trusler eller situationer, der har haft psykisk påvirkning. 

Ved vold forstås:
Adfærd der indebærer en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed. 

Det kan være skub, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark mv.

Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv i ens umiddelbare nærhed.

Ved trusler om vold forstås:
Verbale trusler, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller trusler der vedrører ens familie, venner, andre nærtstående personer eller ejendele.

Truende adfærd med knytnæve eller genstande, der kan gøre skade, afspærring af flugtveje, bevægelse af finger over halsen mv., eller tegninger, SMS, mail mv med truende indhold.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen, som følge af deres ansættelse i Børne- og Familiecentret.

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner ved f.eks. råb eller telefon 

Hvem skal alarmeres?

 • Ring 1-1-2 hvis situationen kræver det 
 • Vurder om nærmeste leder skal kontaktes.  

Opgaver 

Så vidt muligt at forhindre at nogen kommer til fysisk eller psykisk skade.

Hvis din kollega er kommet skade skal du sikre den bedst mulige opfølgning, for at forebygge varigt traume.

Ved forvarsel om potentiel udadreagerende borger – lås døren 

Alle døre, der har automatisk låsesystem kan låses på følgende måde: 

Har du behov for at låse dørene i åbningstiden, kan det gøres ved at holde nøglebrikken på låsen udvendigt. Låsen lyser rød og døren er låst. (Husk at holde døren åben imens, så du ikke låser dig selv ude!). Vær gerne to personaler. 

Hvis det er nødvendigt at låse døren permanent i åbningstiden, kontakt serviceleder: 

 • På Bremdal Torv: 20 10 41 47
 • I Familiehuset: 24 82 50 94

I ferietid findes øvrige kontaktoplysninger ved hoveddøren.

Handling

Generelt 
Hvis der opstår en truende eller voldelige situationer er det vigtigt at bevare roen i det omfang det kan lader sig gøre. Undgå at egne grænser bliver overtrådt. 

Undlad at have genstande fremme, der kan bruges som ”våben” – eks. potteplanter, bøger, ringbind, saks, brevkniv og andre spidse eller tunge genstande. 
 
I receptionen
Er vi bekendt med at en borger, der skal til møde i Børne- og Familiecentret, kan have en uhensigtsmæssig adfærd og virke truende, er det vigtigt, at vi er flere medarbejdere i området ved ”receptionen” på mødetidspunktet for borgeren. Medarbejderne har således mulighed for at ringe efter hjælp ved behov. 

På eget kontor/mødelokale  
Undersøg om der er andre medarbejdere til stede i centret.

Overvej om det er hensigtsmæssigt at afholde møder udenfor kontortid. 

Overvej placering af borger og dig selv og dine evt. kolleger i forhold til evt. flugtmulighed. 

På hjemmebesøg
Ved tvivl om borgerens adfærd og hvor der kan være risiko for medarbejderens tryghed tager to medarbejdere på hjemmebesøget. 

Ved hjemmebesøg skal hensigtsmæssig placering – og flugtveje – altid overvejes.  

Optræk til trussels- og/eller voldssituation 

 • Fornem borgerens tilstand inden du går ind i et lukket rum med borgeren. 
 • Lad borgeren gå foran dig.
 • Placer dig selv nærmest døren/flugtvej.
 • Forlad rummet hvis borgerens adfærd udvikler sig negativt.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå evt. bag en låst dør. 

Ved trussels- og/voldssituation 

 • Pas på dig selv – og forsvar dig.
 • Alarmér dine kolleger, hvis du kan.
 • Vurder og håndter situationen og kom væk fra situationen og sikkerhed, hvis du kan.  

Umiddelbart efter situationen – råd: 
Den præcise efterbehandling afhænger af situationen. Medarbejderen, der har været udsat for en fysisk eller psykisk belastning skal have førstehjælp – såvel fysisk som psykisk. 

 • Skadelidte kollega skal ikke være alene. Bliv ved vedkommende indtil evt. andre tager over. Læge, pårørende, leder.
 • Kontakt evt. pårørende – se beredskabskuvert. 
 • Tal med hinanden om hændelsen. 
 • Afklar om dagens gøremål kan overtages af andre – eks. afhentning af børn. 
 • Tilbyd eller sørg evt. for hjemtransport. 
 • Undersøg om din kollega kommer hjem til et tomt hus. 
 • Undgå at kritisere den skadelidte eller andre kollegers handlinger i situationen og undlad at belære/beskrive, hvordan man ellers kunne have gjort. 
 • Vær opmærksom på andre kolleger/borgere, der kan være påvirket af situationen. 
 • Vær behjælpelig med at indberette episoden til arbejdsmiljøgruppen 
 • Ved slag i ansigtet skal skadelidte kontakte tandlæge inden for 24 timer. Arbejdspladsen er forpligtet til at betale for undersøgelse inkl. røntgenbilleder. 
 • I samråd med ledelsen overvej anmeldelse til politiet 
 • Nærmeste leder har ansvar for at skadelidte for tilbudt psykologhjælp. Behovet for psykologhjælp kan også opstå senere. 
 • Hvis lederen ikke er tilstede/træffes kan en kollega kontakte psykologen. 
 • Ledelsen vurderer/underretter hurtigst muligt direktionen efter hændelsen 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Medarbejderens leder eller evt. en anden tilstedeværende afdelingsleder/centerchef koordinerer den efterfølgende håndtering af situationen indtil evt. krisestab overtager (om nødvendigt). 
 • Nærmeste leder har ansvar for opfølgning. 

Bemanding og udstyr 

Førstehjælpskasse findes ved receptionen 

Kommunikation

 • Centerchef/eller tilstedeværende afdelingsleder informerer (om nødvendigt) direktøren snarest muligt samme dag. 
 • Orienter pårørende – se beredskabskuvert.
 • Samarbejdspartnere og borgere informeres så hurtigt som muligt om evt. aflyste aftaler. Enten direkte af medarbejder/leder eller via hjemmesiden på struer.dk 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med Kommunens kommunikationsteam

Kontaktoplysninger

Alarmcentralen    1-1-2

Centerchef 
Tine Hammer     
29260572

Leder af PPR 
Pernille Skov     
29260558

Leder af Familieafsnittet
Jens Birkmose     
20485088

Leder af sundhedsplejen 
Joan Skytte     
21606183

Leder af Familiehuset (Anden matrikel) 
Peter Poulsen     
60161834

Staben i Børne- og Familiecentret     
96848555

Kommunikationskonsulent 
Christian Møller Nielsen      
40837787

Webkoordinator 
Kaspar Olesen     
96848171

Direktør 
Lotte Junker Pedersen     
21191368

Opmærksomhedspunkter

Oplever en medarbejder at blive truet eller anden krænkende adfærd, både direkte eller fremsat digitalt eks. sms eller e-mail uden for arbejdstid, bør nærmeste leder kontaktes med henblik på vejledning/rådgivning i at risikovurdere og håndtere den specifikke situation. 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Henriette Zimmermann Rasmussen 

Godkendt af Centerchef Tine Hammer den 10.12. 2018

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030