Beredskabsplan for Struer Kommune

Denne plan er gældende for alle ansatte i Handicap, Social og Psykiatri som har borgerforløb i Velfærdshuset eller i borgeres eget hjem.

Generelle forsigtighed principper

 • Hav altid en fornuftig tilgang til den relation du har med borgeren- ”en professionel relation”
 • Vær altid bevidst om at jeres relation ikke bære længere end den utilregnelighed der kan være til stede ved psykisk sygdom, hjerneskade og eller misbrug
 • Vær altid bevidst om hvor du placerer dig i rummet. Du skal altid placere dig ved nærmeste udgang. Plaser dig gerne i rum med to udgange hvis muligt.
 • Hvis en borger hurtigt kan ”vende” og blive vredladen, vær da opmærksom på at der ikke står noget på et bord eller lign. som kan bruges som kasteskyts mod dig.
 • Hvis du har en bekymring for en borgeres adfærd, prøv da at ringe inden besøget for at være på forkant med hvordan borgeren dagsaktuelt har det, eller tag en kollega med.
 • Vigtigt: Hvis en borger er svært sindssyg, selvmordstruende mm skal du altid kontakte lægen og give ansvaret til denne. Det er lægens ansvar at vurdere om borgeren er til fare for sig selv eller andre.
 • Ved aggressiv og udadreagerende adfærd kontakt politi.

Hvis du har oplevet/været udsat for voldsom fysisk eller psykisk hændelse er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter din teamleder, chef eller en kollega – DET ER VIGTIGT- Stå ikke alene med problemerne og vent IKKE til dagen efter med at søge kontakt/ hjælp

Lommi alarm

Er en elektronisk alarm med indbygget gps du ALTID skal have siddende på dig (ikke i tasken) når du:

 • Yder hjemmevejlederstøtte
 • Har afklarende forløb hjemme hos borgeren
 • Har individuelle forløb eller afklarende samtale hjemme hos borgeren.
 • Når du har gruppeforløb i bygning B
 • Er alene i bygning 6 uden for kommunes åbningstid

Alarmen aktiveres ved akut faretruende adfærd hos borgeren eller hvis borgeren falder om med et ildebefindende /hjertestop. Alarmopkaldet går til Knops alarmcentral som lytter med og I kan tale sammen og alarmcentralen alarmere politi eller ambulance ved behov.

Alarmen skal testes den første onsdag i hver måned på koordineringsmøde.

Alarm Velfærdshuset

 • I alle mødelokaler ligger/hænger alarmer.
 • Når du har samtale med en borger, skal alarmen altid ligge inden for rækkevidde.
 • Når alarmen aktiveres, går den til alarmløberne.
 • Alarmløberne vil agere ud fra:

Grøn: Observer- tryk grøn hvis du har brug for at en alarmløber holder øje med dit møde, og hvordan det udvikler sig.

Gul: Interager-tryk gul hvis du har brug for at en alarmløber kigger ind til dit møde og tjekker op på om alt er ok.

Rød: Alarmer- Tryk rød hvis du har brug for at en alarmløber alarmerer -112 er akut og politiet/ambulance/brandvæsen skal rykke ud.

114 er ikke akut men anmeldelse af forbrydelse, behov for vejledning, videregivelse af oplysninger mm

Blå: Utilpashed-Tryk blå hvis du eller en borger får et ildebefindende

 

Split alarm

 • Tag den med som en ekstra sikkerhedsforanstaltning hvis du har en ”mavefornemmelse”
 • Det er en lille alarm til at hænge om halsen. Den kan bruges til at aflede i faretruende situationer hvor det handler om at forvirre/lave stop i udadreagerende adfærd og komme væk.
 • Splitten hives ud og så hyler alarmen med 80 decibel. Når hyletonen ikke længere er nødvendig, sættes splitten i igen.

 

Kør to ved bekymring

Hvis en ny borger skal besøges og denne præsenteres som psykotisk, vredladen og skaber utryghed i omgivelserne, skal der køre to medarbejdere sammen hvis det skønnes forsvarligt at aflægge besøg. Ellers er det læge og politi der skal kontaktes.

 

Aggressiv borger kendt/ukendt

Ukendt borger skal som hovedregel ikke besøges hvis der meldes som aggressivitet og udadreagerende adfærd medmindre det er i samarbejde med læge og politi.

Er du mødt op og borgeren du plejer at samarbejde med, helt usædvanligt er aggressiv, tal da med borgeren fra et sted i døren eller udenfor hvor du har en hurtig flugtmulighed.

Dan dig et hurtigt overblik, er det alkohol, stoffer, psykisk eller somatisk sygdom?

Ved bekymrende udadreagerende adfærd, ring politi 112

Ved bekymrende psykotisk og virkelighedsforvrængende adfærd kontakt privat praktiserende læge som skal tage ansvar for farlighedskriterie og evt. indlæggelse.

 • Bygning B: bliver en gruppedeltager pludselig vredladen og ude af kontrol og ikke kan tales til fornuft -Tryk på lommi alarmen så alarmcentralen lytter med- send alle gruppedeltagerne udenfor eller bed dem gå i et af de andre rum, alternativt hvis borgeren er meget aggressiv få alle ind på et toilet eller af bagdøren til depotet, lås døren og ring til politiet hvis alarmcentralen ikke har tilkaldt dem.
 • I bygning 6 uden for kommunens åbningstid. Sørg som altid for at sidde nærmest døren/flugtmulighed. Aktiver lommien hvis der opstår en farlig situation så alarmcentralen følger med. Løb til kontor eller nærmeste toilet hvor døren kan låses. I snakken med alarmcentralen har de alarmeret politiet hvis de kan høre det er alvorligt.

Påvirket borger

 • Besøger du en borger der er synligt påvirket, træk dig og vend tilbage når borgeren ikke længere er påvirket.
 • Hvis borgeren møder påvirket op i Velfærdshuset tales/guides borgeren ud af huset, tryk grøn så en alarmløber observerer og kan interagere ved behov.
 • Tal med borgeren når denne ikke er påvirket om at indgå den aftale, at du ikke besøger vedkomne eller vedkomne ikke skal komme i Velfærdshuset når de er påvirkning af alkohol eller stoffer.

 

Kørsel / ledsagelse med borger

 • Kør ikke med borgere der er påvirket da denne vil være utilregnelig.
 • Kør ikke med en borger der er svært psykotisk da denne er utilregnelig.
 • Kør ikke med borgere der skal indlægges pga. opblussen i psykisk sygdom medmindre du kender borgeren særdeles godt eller at i er to medarbejdere i bilen.
 • Hvis en borger er meget snavset brug da sædeovertræk i bilen.

 

Besøg ved borger hvor der er beskidt/affald/dårlig belysning mm

I afdelingen har du mulighed for at hente overtræksko, kitler, handsker og sprit.

I afdelingen findes en luft forsynet åndedrætsværn som beskytter dig hvis du skal besøge en borger hvor du på forhånd ved at der i hjemmet er skimmelsvamp, fluer mm i luften.

Vær altid opmærksom på hvor du går/sidder for at forebygge fald ulykker og stik/snitsår

 

Besøg ved borger med dyr

 • Aftal med borgeren at de inden dit besøg skal sørge for at dyrene er i deres terrarier, i aflukket rum osv.
 • Hvis hjemmet er fyldt med lopper, bed da borgeren om at behandle dyrene og hjemmet. Du skal være obs på du ikke får loppeudbrud i din egen dyrestand.

Røgfyldte hjem

 • Lav aftale med borgeren om at de skal lufte ud inden du kommer.

 • Aftal med borgeren at der af hensyn til dit arbejdsmiljø ikke ryges mens du er der.

 • Hvis borgeren ikke kan lade være med at ryge mens du er på besøg, lav da aftale om at I kan holde pauser i jeres opgaver så borgeren kan ryge udenfor.

Borgeren åbner ikke op for dig og tager ikke deres telefon

Reflekter over og prøv:

 • Er borgeren kendt for at isolere sig og ikke åbne op i perioder?
 • Er borgeren kendt for at tage på besøg uden at give besked?
 • Kan borgeren være ude og handle eller til en aktivitet?
 • Kig ind ad døre/vinduer
 • Tag i dørhåndtaget, kald på borgeren, bank på ruder mm
 • Ring til arbejdsplads, praktik, pårørende og lign.
 • Spørg evt. Naboer om de har set vedkomne
 • Er du bekymret for at borgeren er i hjemmet og der er sket en ulykke eller lign. Kontakt politiet 112 som kontakter en låsesmed.
 • Afvent på stedet

 

Enlige forældre som indlægges akut og der er mindreårige børn i husstanden?

Hvis du er ved en borger som er alene med sine mindreårige børn og denne skal indlægges akut og der ikke er noget netværk til at komme og passe børnene.

Kontakt inden for kommunens åbningstid- administrationen børnefamilie afd. på tlf.: 96 84 85 55

Kontakt uden for kommunens åbningstid- ring 114 og bed om den sociale bagvagt.

 

Du finder borger livløs/ død

1.Bevar roen og få overblik over, hvad der er sket. Dermed kan du iværksætte de nødvendige tiltag for at forhindre at den tilskadekomnes tilstand forværres eller du konstatere at personen er død.

 • Se, lyt og føl. Dette gøres ved at placerer dit hoved få centimeter fra personens mund og se ned på brystkassen, om den hæver sig, lytte efter vejrtrækningslyde og føle efter bevægelser. Gisp efter luft regnes ikke for vejrtrækning. Der skal ikke ses, lyttes og føles i mere end 10 sekunder
 • Stands ulykken dette kan gøres ved f.eks. at slukke ild i personens tøj eller at slæbe personen væk fra noget, der brænder, lægge trykforbinding på blødende sår m.m. Ved alvorlige fald er det nødvendigt at lade personen ligge for ikke at påføre yderligere skade ved forflytning

 

RING 112 eller aktiver din lommie alarm så Knop alarmcentral rekvirerer ambulance / politi

 

Påkørsel af dyr

Hvis du står med et skadet dyr-Ring til Dyrenes beskyttelses vagtcentral på tlf. 1812 -Vagtcentralen instruerer dig i det, du skal gøre.

Eller Falcks vagtcentral tlf. 70102030

På motorvej og statsvej kontakt vejdirektoratet på tlf. 80202060

 

Spørgsmål vedr. denne vejledning, kontakt nærmeste leder eller

Centerchef Lene Hornstrup.

Revideret: juni 2022

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030