Beredskabsplan for Struer Kommune

Velfærdshuset

Formålet med beredskabsplanen for Velfærdshuset er at sikre, at alle medarbejdere, der begår sig i Front Office i huset, er bekendt med, hvordan der skal ageres i uhen- sigtsmæssige situationer.

Beredskabsplanen træder i anvendelse, når der er risiko for vold eller trusler imod en medarbejder eller en borger i Front Office i Velfærdshusets åbningstid.

Beredskabsplanen definerer roller og handlinger, som skal varetages i enhver situa- tion, hvor der opstår krise/vold eller trussel mod en medarbejder eller borger i Vel- færdshuset.

I beredskabet indgår flere funktioner og roller. Velfærdshusets Floorwalker har en central rolle i mødet med borgerne, ligesom det enkelte centers eget beredskab og forebyggende sigte er i fokus.


Beredskab – fælles ansvar og fælles organisering.

Der er nedsat en fælles beredskabsgruppe, som går på tværs af centre og funktioner i Velfærdshuset.

Beredskabsgruppen har de overordnede funktioner og roller ved akut opståede krise- situationer så som vold og trusler i Front Office.

Beredskabsgruppen har til formål at introducere og undervise i beredskabet, når der ansættes nye medarbejdere, uagtet hvilket center, der ansættes i. Dette for at sikre ens tilgang til oplysninger om beredskabet og dets anvendelse.

Beredskabsgruppens organisering og medlemmer:

Beredskabsgruppen bemandes af udpegede medarbejdere, som har deres daglige ar-bejde i Velfærdshuset, og som fortrinsvis løser opgaver i huset. Organisatorisk refererer beredskabsgruppen til Velfærdshusets chefgruppe, som i fællesskab har det faglige og økonomiske ansvar for beredskabsgruppen.  

Beredskabsgruppen består af:

  • 4 Floorwalkere
  • 10 Alarmløbere
  • Afdelingsleder Chalotte Nedergaard Nielsen varetager det daglige ledelsesansvar
  • Centerchef Lene Hornstrup varetager det overordnede ansvar for beredskabet

Beredskabet

Beredskabet skal kendes og kunne anvendes i praksis af alle medarbejdere, som har tilknytning til Velfærdshuset.

Beredskabsplanen er gældende for alle afdelinger af Front Office i Velfærdshuset. Backoffice og andre kommunale adresser er ikke omfattet af dette beredskab.

Udvalgte medarbejdere og ledere i Velfærdshuset har særlige funktioner i beredskabet, som defineres nærmere nedenfor.

Alle medarbejdere, ledere og chefer har ansvar for og forpligter sig til at orientere sig om gældende beredskabsplaner på alle adresser, hvor man har et arbejdsforhold. Det enkelte center skal sørge for, at beredskabet har et kontaktnummer til hvert center, der kan ringes til i åbningstiden. Numrene skal betjenes i Velfærdshusets åbningstid. Numrene findes på KOMIN under søgeord beredskab velfærdshuset.

Det er Beredskabsgruppen, der har det fælles ansvar i at holde beredskabet opdate- ret, at udbyde undervisning til nye medarbejdere gerne op til 2 gange månedligt, at evaluere på hændelser i Front Office og tilrette beredskabet hvis nødvendigt mm.

Det er den enkelte centerchef/leder, der har ansvaret for, at alle medarbejdere gen- nemgår undervisningen i beredskabsplanen.
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030