Beredskabsplan for Struer Kommune

Spildevandsforurening som følge af ekstremt vejr

Situation

Plan til brug i tilfælde af spildevandsforurening som følge af ekstremt vejr

Denne plan beskriver den indsats, der skal iværksættes, når ekstreme vejrforhold som kraftigt skybrud, oversvømmelse, orkan og lignende foranlediger oversvømmelser med spildevand på overfladen. Der kan således opstå sundhedsfare for borgerne, eller fare for ejendom, indbo eller andre materielle værdier i særligt udsatte områder.

Alarmering

Alarm
Ekstreme vejrforhold varsles af DMI, som har en særlig forpligtelse i forhold til beredskabsmyndighederne. Varsling kan også komme fra borgere i tilfælde af meget lokale vejrfænomener.

Varslerne fra DMI tilgår kontinuerligt Rådhusbetjentene, som videregiver information til Park og Vej. Opsætning af højtvandslukke og vandspærring for havneområdet i Struer er en del af kommunens krisehåndtering.

Varsling af borgere om udkørselsforbud eller andre anbefalinger varetages af politiet. Beredskabschefen vurderer, om kommunens krisestab skal samles, eller om hændelsen håndteres lokalt med løbende orientering af relevante parter.

Opgaver 

Planens opgave
Sikre en koordineret indsats, hvor mandskab og materiel indsættes mest effektivt under hensyntagen til egen sikkerhed.

Sikre at overfladevand i forbindelse med ekstremvejrs- hændelser ikke giver anledning til uhygiejniske forhold i området omkring Struer Havn og Struer gågade. Sikringen sker ved

 • Opsætning af vandspærringer
  (ansvar – Park og Vej, Struer Kommune)
 • Vedligeholdelse af pumpeværk og højtvandslukker på kloakledninger
  (ansvar – Struer Energi)

Handling

Straks
Indsatsleder fra beredskabet vurderer om der er behov for en koordineret indsats. Indsatsleder er kriseleder, og indkalder relevante parter. 

Opsætning af højtvandslukke og vandspærring for havneområdet foretages af Struer Kommune, Park og Vej. Yderligere foretages følgende for denne krisesituation:

 • I forhold til skiltning: 
  Park og Vej opsætter skiltning – 
  inden for arbejdstid, tlf. 9785 3794.
  uden for arbejdstid, vagttelefon – nummer haves af Centerchef for Teknisk Drift og Anlæg.
 • I forhold til pumpeværket:
  Struer Energi tlf. 9684 2230 (døgnvagt).
 • I forhold til information:
  Informationer om oversvømmelser og lukning af vejene kan ske via nyhedskanalerne i Struer Kommune (hjemmeside/Facebook).

Følgende skal orienteres, hvis der er spildevand på overfladearealerne:

 • Struer Kommune, Center for Plan og Miljø,
  tlf. 9684 8481 (inden for arbejdstid), tlf. 9684 8445 (uden for arbejdstid).

Opfølgning 
Koordineringen og sammensætning afhænger af opgavetypen. Indsatsleder fra beredskabet koordinerer eventuelle opfølgende tiltag. 

Ledelse og organisation  

Indsatsen, hvor ekstremvejshændelser indtræder, ledes af indsatsleder fra beredskabet. Det er også indsatsleder, der indkalder Struer Energi, såfremt pumpeværk eller højtvandslukker ikke fungerer. 

Indsatsleder orienterer løbende beredskabschefen, der varetager informationsforpligtelsen i forhold til Struer Kommune om udviklingen. 

Ledelse og organisering internt i Struer Kommune foretages af den involverede centerchef. Centerchefen indkalder den interne krisestab ved større hændelser, og har ansvar for kommunikation og opfølgning, herunder orientering af det politiske niveau i fornødent omfang. Ved mindre hændelser varetages ledelsesopgaven af Park og Vej, der søger for opsætning af vandspærringer og skiltning for omkørsel. 

Bemanding og udstyr

Det er primært beredskabsmandskabet, der kan trækkes på i forbindelse med kriser. Dog kan mandskab fra Park og Vej og Struer Energi indkaldes, såfremt der er behov for hjælp ift. pumpeværket, højtvandslukker eller udsending af information. Ved større hændelser kan der eventuelt efterspørges mandskab og udstyr via beredskabsstyrelsen.. 

Kommunikation

Se i afsnittene ovenfor. Der henvises yderligere til Struer Kommunes plan for krisekommunikation. 

Pressemeddelelse
Centerchefen orienterer pressen. Miljømedarbejderen kan eventuelt orientere pressen i forhold til de miljømæssige konsekvenser som uheldet giver anledning til.

Kontaktoplysninger

Nordvestjyllands Brandvæsen, tlf. 4053 0030/4037 0738
Midt- og Vestjyllands politi, tlf. 114

Struer Energi, tlf. 96 84 22 30 (vagt)

Struer Kommune, 
Teknisk drift og anlæg, tlf. 9684 8482
Plan og Miljø, tlf. 9684 8481
Kommunikation, tlf. 4083 7787
Park og Vej, tlf.: 9785 3794.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der henvises til Aktionskort 10: Badevandsforurening, forhøjet bakteriologiske værdier i Struer Kommunes ’Akut miljøberedskabsplan’.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Dan Poulsen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen d. 18.12.2018. Senest opdateret: Oktober 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030