Beredskabsplan for Struer Kommune

Børn og Familie

Kritiske leverancer

 1. Fysisk og psykisk tryghed for borgere og ansatte
 2. Tage vare på de børn, unge og familier vi har i vores varetægt.
 3. Sikre tilsyn for særligt udsatte børn, unge og familier. 

Interne krisestyringsorganisation

Kriseleder 
Centerchefen er overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring og i samråd med ledelsen vurdere eventuel inddragelse af direktøren.  

Afdelingsledere, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Afdelingsledere skaffer overblik over krisens omfang og koordinerer med kriselederen (centerchefen).

Center for Børn og Familie krisestyringsorganisation

Krisestyringen er organiseret i to niveauer: 

 1. Børn og Families øverste krisestab 
 2. Intern og/eller lokal krisestab Børn og Familie 

1. Børn og Families øverste krisestab 
Samles i forbindelse med særligt skærpede, omfattende og komplekse krisesituationer. 
Kriselederen beslutter, hvornår øverste niveau af krisestaben aktiveres. 

Kriseleder 
Centerchef/direktør 

Situationsansvarlig
Afdelingslederen og udvalgte medarbejdere fra den berørte afdeling. 

Er flere afdelinger involveret udpeger kriselederen den situationsansvarlige 

Personansvarlig 
Kriselederen/Centerchefen udpeger – afhængigt af situationen – den personansvarlige, der varetager opgaver i forhold til ansatte og/eller borgere, der er berørt af situationen.

System – og procesansvarlig
Udpeges ad-hoc. og har under krisen kontakt til aktuelle kommunale støttefunktioner eks. IT-afdeling, Teknik, Drift og Anlæg og øvrige.   

Kommunikationsansvarlig 
Centerchef afklarer tidligt i kriseforløbet hvem, der skal håndtere krisekommunikationen, herunder afgør hvem, der evt. udtaler sig til pressen. 

Henvendelser fra og udtalelser til pressen koordineres med kommunens kommunikationsteam.  


2. Intern og/eller lokal krisestab
Den interne krisestab sammensættes i forbindelse med interne krisesituationer, hvor krisen kan have betydning på tværs af afdelinger og/eller i forhold til samarbejdspartnere. 
Den lokale krisestab sammensættes, hvor krisen vurderes at kunne håndteres lokalt – ex. Nordstjernen, Familiehuset eller Bremdal torv. 

Kriselederen
Kriselederen afhænger af hvor krisesituationen udspiller sig. 

Ved lokale krisesituationer er kriselederen den driftsansvarlige leder:

Ved interne krisesituationer, hvor flere afdelinger er involveret, udpeger centerchefen kriselederen.

Leder af PPR 
Pernille Skov    
29260558

Leder af Familieafsnittet
Jens Birkmose     
20485088

Leder af sundhedsplejen 
Joan Skytte     
21606183

Leder af Familiehuset
Peter Poulsen     
60161834

Forstander af Nordstjernen
Anja Graakjær Lyngklip     
20932674

Situationsansvarlig
Udpeges af kriselederen afhængigt krisens karakter og omfanget. 

Personansvarlig
Afdelingslederen 

Kommunikationsansvarlig
Ved eventuelle henvendelser fra pressen afklares det med centerchefen, hvem der udtalelser sig. 

Ved henvendelse fra og udtalelser til pressen koordineres med kommunens kommunikationsteam.  

Mødested

Mødested i forbindelse med indkaldelse af den øverste krisestab:
Centerchef for Børn og Families kontor
Bremdal Torv 4, 7600 Struer 

Mødested i forbindelse med indkaldelse af intern og/eller lokal krisestab vil typisk være den driftsansvarlige leders kontor.

Indkaldelse

Kontakt vil i første omgang typisk være telefonopkald, sms og/eller mails

Understøttelse af øverste krisestab

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau. Kriseleder/centerchef

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder 

Alamering

Afhængigt af krisesituationen kan alarmeringen komme fra:

 • Kolleger 
 • Institutioner
 • Borgere 
 • Relevante myndigheder 
 • Andre afdelinger/centre/personer i den kommunale organisation

Uden for almindelig arbejdstid kan politiet aktivere den sociale bagvagtsfunktion i uopsættelige tilfælde. 

Den viderealarmering afhænger af krisesituationen og kunne omfatte (eksempler - ikke udtømmende): 

 • Kolleger 
 • Institutioner
 • Borgere 
 • Relevante myndigheder 
 • Andre afdelinger/centre/personer i den kommunale organisation

Hvordan alarmeres de?

Internt

 • Råb (i tilfælde af brand- og evakuering)
 • 112
 • Telefonisk henvendelse og lign 
 • Centerchef alarmeres/orienteres typisk af afdelingsledere, der typisk alarmeres af medarbejdere
 • Centerchef orienterer direktion og det politiske niveau 

Eksternt

 • Struer Kommunes hjemmeside

Kontakt

Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.

Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af: Henriette Zimmermann Rasmussen 
Godkendt af Centerchef Tine Hammer den 10.12.2018 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030