Beredskabsplan for Struer Kommune

Børn og Unge

Delplan for Center for Børn Unge

Centrets kritiske leverancer

Beskriv de kritiske leverancer centret har ansvaret for at løse – også i krisesituationer

(Tag udgangspunkt i den risiko- og sårbarheds-vurdering chefgrupperne gennemførte før sommerferien)

Kritiske leverancer:

 1. Fysisk og psykisk tryghed for borgere og ansatte 
 2. Tage vare på de børn, unge og familier vi har i vores varetægt.
 3. Sikre tilsyn for særligt udsatte børn, unge og familier.

Centrets interne krisestyringsorganisation

Beskriv organiseringen af centrets interne krisestyring

Beskriv praktiske forhold, herunder mødested, mødeledelse, logføring (dokumentering af trufne beslutninger og iværksatte handlinger)

OBS:

Se detaljeret opgavebeskrivelse af de forskellige roller i ’Plan for Fortsat Drift’.

 

Kriseleder:

Centerchefen er overordnet ansvarlig for at lede den interne krisestyring og i samråd med ledelsen vurdere eventuel inddragelse af direktøren. 

Afdelingsledere, der har ansvaret for den daglige drift, har også ansvaret i en ekstraordinær situation. Afdelingsledere skaffer overblik over krisens omfang og koordinerer med kriselederen (centerchefen).

Center for Børn og Unge krisestyringsorganisation

Krisestyringen er organiseret i to niveauer:

 1. Børn og Unges øverste krisestab
 2. Intern og/eller lokal krisestab Børn og Unge
 1. Børn og Unges øverste krisestab

Samles i forbindelse med særligt skærpede, omfattende og komplekse krisesituationer.

Kriselederen beslutter, hvornår øverste niveau af krisestaben aktiveres.

Kriseleder

Centerchef/direktør

Jeannette Grummesgaard Enevoldsen, centerchef: 20646485

Lotte Juncker, direktør: 21191368

Situationsansvarlig

Afdelingslederen og udvalgte medarbejdere fra den berørte afdeling.

Er flere afdelinger involveret udpeger kriselederen den situationsansvarlige

Personansvarlig

Kriselederen/Centerchefen udpeger – afhængigt af situationen – den personansvarlige, der varetager opgaver i forhold til ansatte og/eller borgere, der er berørt af situationen.

System – og procesansvarlig

Udpeges ad-hoc. og har under krisen kontakt til aktuelle kommunale støttefunktioner eks. IT-afdeling, Teknik, Drift og Anlæg og øvrige.   

Kommunikationsansvarlig

Centerchef afklarer tidligt i kriseforløbet hvem, der skal håndtere krisekommunikationen, herunder afgør hvem, der evt. udtaler sig til pressen.

Henvendelser fra og udtalelser til pressen koordineres med kommunens kommunikationsteam.  

 1. Intern og/eller lokal krisestab

Den interne krisestab sammensættes i forbindelse med interne krisesituationer, hvor krisen kan have betydning på tværs af afdelinger og/eller i forhold til samarbejdspartnere.

Den lokale krisestab sammensættes, hvor krisen vurderes at kunne håndteres lokalt – ex. Familiehuset eller Velfærdshuset.

Kriselederen

Kriselederen afhænger af hvor krisesituationen udspiller sig.

Ved lokale krisesituationer er kriselederen den driftsansvarlige leder:

Ved interne krisesituationer, hvor flere afdelinger er involveret, udpeger centerchefen kriselederen.

Leder af PPR:

Pernille Skov

 

29260558

Leder af Familierådgivningen:

Jens Birkmose

 

20485088

Leder af sundhedsplejen:

 

 

 

Leder af Familiebehandlingen:

Iben Bjerg Hollesen

 

61892803

Forstander af Nordstjernen

Anja Graakjær Lyngklip

 

20932674

Staben i Børn og Unge

96848555

Situationsansvarlig

Udpeges af kriselederen afhængigt krisens karakter og omfanget.

Personansvarlig

Afdelingslederen

Kommunikationsansvarlig

Ved eventuelle henvendelser fra pressen afklares det med centerchefen, hvem der udtalelser sig.

Ved henvendelse fra og udtalelser til pressen koordineres med kommunens kommunikationsteam. 

Mødested

Mødested i forbindelse med indkaldelse af den øverste krisestab:

Centerchef for Børn og Unges kontor

Udviklingsrum, lok. 10. Velfærdshuset 1. sal.

Indkaldelse

Kontakt vil i første omgang typisk være telefonopkald, sms og/eller mails.

Centrets understøttelse af kommunens øverste krisestab

Beskriv, hvordan centret sikrer deltagelse i kommunens krisestab ved større hændelser, der involverer flere centre.

Angive hvem der kan deltage på afdelingens vegne i den øverste krisestab – eventuelt samtidigt med at pågældende udfører funktioner i afdelingens egen krisestab.

Understøttelse af øverste krisestab:

 • Vurdering af niveauskifte – fra centerniveau til kommune niveau. Kriseleder/centerchef

 

 • Kontaktperson ind i øverste krisestab
  Kriseleder/centerchef eller en udpeget stedfortræder

 

 

Alarmering

 

Hvor kan alarmer komme fra?

 

 

 

 

 

 

Hvem alarmerer videre?

 

 

Hvem skal alarmeres? (Hvad er kommandovejen?)

 

 

Hvordan alarmeres de?

Afhængigt af krisesituationen kan alarmeringen komme fra:

 • Kolleger
 • Institutioner
 • Borgere
 • Relevante myndigheder
 • Andre afdelinger/centre/personer i den kommunale organisation

Uden for almindelig arbejdstid kan politiet aktivere den sociale bagvagtsfunktion i uopsættelige tilfælde.

Den videre alarmering afhænger af krisesituationen og kunne omfatte (eksempler - ikke udtømmende):

 • Kolleger
 • Institutioner
 • Borgere
 • Relevante myndigheder
 • Andre afdelinger/centre/personer i den kommunale organisation

Internt (eksempler - ikke udtømmende):

 • Råb (i tilfælde af brand- og evakuering)
 • 112
 • Telefonisk henvendelse og lign
 • Centerchef alarmeres/orienteres typisk af afdelingsledere, der typisk alarmeres af medarbejdere
 • Centerchef orienterer direktion og det politiske niveau

Eksternt:

 1. Struer Kommunes hjemmeside

Kontakt

Kontakt

Al kontakt sker i første omgang via telefon, så det sikres, at alle parter får besked med det samme.

Herefter anvendes både telefon, sms og mails efter behov.

Oprettelse/revision

 

Denne delplan er revideret af Familierådgivningens TRIO-gruppe februar 2022.

Godkendt i Arbejdsmiljøgruppen d. 24.03.22

 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030