Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold og Trusler - Fjordbo dagtilbud

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler om vold.
Vold og trusler kan være af både af fysisk og Psykisk karakter.
Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.
 • Ring 1-1-2 hvis situationen vurderes at være af en sådan karakter, at man ikke sikkert kan håndtere den selv.
 • Centerleder alarmeres. Centerchef orienteres, hvis der er tale om vold/trusler af alvorlig eller omfattende karakter.   

Opgaver

 • At standse volden og søge hjælp til forurettede.
 • Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade.
 • Kommer nogen til skade er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning for at forebygge varigt traume.
 • Sørge for at skabe ro og tryghed for de involverede parter samt de øvrige beboere

Handling

Optræk til volds- eller trussels episode

 • Pas på dig selv – træk dig
 • Alarmér.
 • Giv borgeren mulighed for at trække sig fra situationen.
 • Træk dig og gå bag en låst dør om nødvendigt.
 • Forsvar dig selv i livstruende situationer

Kollegial psykisk førstehjælp

Tag vare på den voldsramte. Det kan f.eks. ske ved:

 • Hold den voldsramte under opsyn
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Hjælp med at kontakte familie og pårørende
 • Følg den voldsramte hjem eller eventuelt på skadestue

Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn.

Ledelse og organisation

Tilstedeværende medarbejdere håndterer den konkrete volds- eller trusselsepisode indtil Centerleder eller stedfortræder er til stede.

Bemanding og udstyr

Mobiltelefon anvendes ved aktiviteter udenfor.

Kommunikation

 • kontakt centerleder og ved dennes fravær skal teamleder Susanne Madsen eller teamleder Charlotte Germundsson tilkaldes.
 • Centerleder informerer centerchef snarest muligt samme dag.
 • Information sker til pårørende, hvis det er relevant

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112/114
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097
 • Centerleder Bo Christensen, Center for Bo- og Dagtilbud 96848901/51251391

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K.D. Andersen. Godkendt af Lene Hornstrup den 18. december 2018. Opdateret Juli 2022.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030