Beredskabsplan for Struer Kommune

Krisekommunikation

Kommunikation er en integreret del af kriseledelsen i enhver krise. God krisekommunikation skal dels sikre, at de rette personer får den rette information på rette tid, og dels sørge for at opretholde kommunens omdømme i forbindelse med krisen.

Kommunikationsteamet i Struer Kommune har plads i kommunens øverste krisestab og fungerer som rådgiver for kriseledelser på ethvert niveau i kommunen. 

Denne plan for krisekommunikation fungerer som supplement og overbygning for de kommunikationsopgaver, der er beskrevet i delplaner og indsatsplaner. 

Formål med krisekommunikationsplanen
Dårlig og utilstrækkelig kommunikation kan nemlig forværre en krise, mens relevant kommunikation med de målgrupper, krisen berører, kan begrænse de negative konsekvenser krisen. Præcis kommunikation sætter desuden berørte personer i stand til at tage ansvar for egen sikkerhed og bidrage til løsning af krisen. 

Kommunikation har derudover en nøglerolle for borgernes oplevelse af tryghed og tillid til kommunen i en krisesituation og for kommunens omdømme i kølvandet på krisen. Her er det vigtigt at praktisere så meget åbenhed som muligt, så krisen ikke forværres af mangelfuld information. 

Kriseledelsen har det overordnede kommunikationsansvar og har styr på, hvem der udtaler sig om situationen for at undgå misforståelser og spredning af ukorrekt information. Kommunikationsarbejdet i krisestaben sker i tæt samarbejde med andre relevante myndigheder, først og fremmest politi og beredskab.

Handlinger for god kommunikation under en krise
Kommunikationsteamet skal inddrages, så snart de første krisesignaler er opdaget, også selvom det ikke er nok til at nedsætte en krisestab. 

Kriselederen, der har erkendt krisesignalerne, kontakter Kommunikationsteamet på 40408007 eller 9684 8077. Sammen afdækker de fakta og udarbejder handlingsplan. 

Principper for god kommunikation under en krise
Afklaring af fakta. Hvordan krisen er opstået, hvem der er involveret og hvem den kan få konsekvenser for. 

Tilgængelighed. For at skabe et retvisende billede af situationen og dermed grundlag for tilstrækkelig kommunikation, kræver det hurtig koordination mellem fagpersoner og kriseledelse.

Dialog. Inddragelse af de involverede parter i krisen er afgørende for en god afvikling af krisen på faktuelt grundlag. 

Talsperson. Udpegning af én person som talsperson for hele kommunen minimerer risikoen for tvetydig information. 

Kommunikationsværdier. Struer Kommunes kommunikationsværdier er lydhørhed, ansvarlighed og inddragelse. Det er gode principper i en krise at kunne lytte, at tage ansvar og opfordre til samarbejde om at løse krisen.

Erkendelse af krisens karakter. Der findes tre slags kriser: kriser på baggrund af menneskelige fejl, tekniske fejl eller fejl opstået på anden vis. Erkendelse af krisens karakter hjælper til at kommunikere om den i samarbejde med kriseledelsen. 

Hurtig og præcis information. Rigtig information på det rigtige tidspunkt giver ro. Hellere for meget information end for lidt, men undgå at åbne for unødige spekulationer. 

Årvågenhed. Hold øje med mediebilledet og sociale medier for at sikre, at der ikke florerer misinformation, eller at andre end talspersonen udtaler sig. 

Kanaler
Vi benytter os primært af telefonopringninger/sms’er mellem nøglepersoner, sekundært mail, når vi skal kommunikere internt med hinanden i forbindelse med en krise. Krisestaben mødes fysisk hvis muligt. 
I samråd med Kommunikationsteamet kan vi til ekstern krisekommunikation benytte direkte pressekontakt, meddelelser på struer.dk og meddelelser på Facebook. Som altid er det den udpegede talsmand, der udtaler sig efter rådgivning fra krisestaben. 
 

Faktaboks

Kontakt Kommunikationsteamet:

Kommunikationskonsulent
Lisbeth Aaberg Kusk
40408007
lak@struer.dk

Nøglespørgsmål i forbindelse med kriser

  • Hvad er der sket, og hvor længe har det stået på?
  • Hvem er involveret?
  • Hvem kan krisen potentielt have konsekvenser for?
  • Hvordan er krisen opstået?
  • Hvad er kommunens rolle i krisen?
  • Hvem I kommunen ved mere om krisen?
  • Hvem har ellers roller i krisen – politi, beredskab, andre aktører?
  • Hvad ved vi endnu ikke om krisen?
  • Hvem udtaler sig på kommunens vegne?
  • Hvilken information skal vi sende ud og ad hvilke kanaler?
KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030