Beredskabsplan for Struer Kommune

Vold eller trusler mod medarbejdere

Situation

Medarbejdere udsættes for vold eller trusler fra kollega eller borger. Vold og trusler kan omfatte såvel fysisk som psykisk påvirkning.

Ved vold forstås: 

 • Adfærd der indebærer en krænkelse eller risiko for en anden persons sikkerhed.
 • Det kan være skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, bid, niv, krads, spyt, slag, spark, kvælningsforsøg, knivstik mv.
 • Anden udadreagerende adfærd i form af hærværk og smadring af ting, vinduer mv. i ens umiddelbare nærhed

Ved trusler forstås:

 • Verbale trusler, herunder trusler på livet, trusler om fysisk hærværk, eller trusler, der vedrører ens familie, venner, andre nærtstående personer eller ejendele.
 • Truende adfærd med knytnæve eller genstande der kan gøre skade, afspærring af flugtveje, bevægelse af finger over halsen mv., eller tegninger, SMS, mail mv. med truende indhold.

Vold og trusler om vold forekommer typisk på arbejdspladsen, men kan også ske i ansattes fritid og på hjemadressen

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra direkte involverede eller vidner
 • Alarmering kan ske via anråb eller tryk på alarmenhed, hvis en sådan findes.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 (Her indsættes link til struer.dk når alarmeringsliste er sat på) 
 • Medarbejder alarmerer lokal leder
 • Lokal leder alarmerer centerchef
 • Centerchef informerer videre. Herunder orienteres AMR

Opgaver 

 • At forhindre at nogen kommer fysisk eller psykisk til skade. 
 • Ved skade, er opgaven at yde fysisk og psykisk førstehjælp, og samtidig at sikre den bedst mulige opfølgning, for at forebygge varigt traume.

Handling

Straks 

 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2
 • Sørg for at få kollegaer og tilstedeværende borgere i sikkerhed. 
 • Informer nærmeste leder, som aktiverer krisestab.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra AMR eller øvrige kolleger.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner og andre involverede. (Huske evt. pårørende).
 • Hold den voldsramte under opsyn
 • Skab ro og tryghed.
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket
 • Anerkend den voldsramtes oplevelse af situationens alvor/voldsomhed
 • Anerkend og respekter den voldsramtes handlinger i situationen
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog - se mere om krisehjælp her. 
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn. 
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Opfølgning 

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet. 
 • Inddrag arbejdsmiljøorganisation. 
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats
 • Den lokale teamleder leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/ krisestab tager over 
 • Den lokale teamleder har ansvar for kommunikation og opfølgning 

Bemanding og udstyr

Adgang til førstehjælpskasse og evt. hjertestarter - se oversigt over hjertestartere: www.hjertestarter.dk

Ved aktiviteter uden for huset, benyttes mobiltelefon. Alle relevante numre er indkodet. 

Kommunikation

 • Afdelingsleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt efter aftale med de pårørende. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef
  Thomas Maroti Antunes    
  29 74 63 15
 • Leder af Biblioteket Rasmus Thøgersen 20 78 56 28
 • Leder af Borgerservice Chalotte Nedergaard Nielsen 20 85 41 74
 • Leder af Musikskolen Christian Gjerndrup Eriksen 61 89 27 26
 • Leder af Aktivitetscentret Karen Quist Kristensen 24 87 71 47
 • Kommunikationskonsulent Lisbeth Kusk 40 40 80 07
 • Personansvarlig – AMR eller udpeges af leder.
 • Serviceleder Serviceleder Allan Kirkeby Kjær 96 84 89 85

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Katrine Frandsen
Godkendt af Centerchef Thomas Maroti Antunes den 24.11.22

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030