Beredskabsplan for Struer Kommune

Brown-out / Strømsvigt op til 2 timer

Situation  

Et Brown-out er en kontrolleret, midlertidig strømafbrydelse i to timer, som ruller fra område til område. Formålet er at aflaste elnettet i situationer, hvor elforbruget overstiger produktionskapaciteten, så hele elnettet ikke bryder sammen og skaber et ukontrolleret blackout. 

Struer kommune skal sikre, at borgere får nødvendig hjælp under strømsvigtet. 

Alarmering    

En mulig Brown-out udmeldes til el-leverandørerne ca. 1 døgn inden en mulig Brown-out kan finde sted fra centralt hold (Energinet). Det er umuligt at vide om en Brown-out reelt vil finde sted, i hvilke geografiske områder det kan forekomme, samt hvilken ugedag eller tidspunkt på døgnet dette vil kunne ske. En udmelding om en mulig Brown-out fra centralt hold et døgn før er samtidig ”kun” en melding om at det KAN ske. En Brown-out afhænger i høj grad af el-forbruget. Derfor kan man stå i en situation, hvor man advarer om en mulig Brown-out, men at forbruget herefter falder, hvorfor den ikke effektueres.

Den medarbejder der konstaterer strømsvigtet, skal undersøge via Struer Energis hjemmeside, om der er tale om Brown-out og herefter orientere vagtansvarlig i afdelingen og/eller nærmeste funktionsleder. 

https://www.struerenergi.dk/driftsforstyrrelser
Hvis det vurderes relevant, kan sundhedskrisestaben aktiveres af direktøren eller centerchefen for Sundhed og Omsorg. 
Sundhedskrisestaben alarmerer, hvis relevant de berørte afdelinger.  

Opgaver     

Den daglige drift kan være påvirket forskelligt afhængig af afdeling. 
Vagtansvarlig eller funktionsleder:
•    Skab overblik over situationen.
•    Planlæg og uddeleger roller/opgaver i afdelingen på baggrund af nedenstående opmærksomhedspunkter og relevante Actioncard.
 

Handling    

Alle medarbejdere skal være opmærksomme på:

•    Brandhaner/slanger.
Bør virke men hvis de ikke gør brug i stedet håndslukker. Brandslukkere er placeret som vist på flugtvejsplanen.
•    Elektroniske døre i kommunens bygninger. 
Dørene låses automatisk ved strømsvigt. Du kan komme ud men ikke ind.
•    Varme
Hvidbjerg fjernvarme kan opretholde driften i forbindelse med strømafbrydelse. Fjernvarmeværkerne i Søndbjerg og Struer vil være ude af drift hvis der er strømsvigt i deres område.
•    Vand og spildevand
Det anbefales, at forbruget af vand og udledning af spildevand begrænses. 
•    Nødgenerator
Der er nødgenerator i Velfærdshuset hvor der vil være mulighed for akut opladning af elektroniske apparater. 
•    Mobilsignal
Mobilmaster i Struer kommune forventes at fungere. 
•    Adgang til medicinkort og borgeres journal.
Forventes at virke ellers se indsatsplan forsyningssvigt IT-nedbrud og dertil hørende Actionscards

Ved varsling af evt. Brown-out:

•    Sikre at elektroniske apparater er opladet, herunder telefoner, computere, medicinske hjælpemidler mm.
•    Opmærksomhed på om personer med gangbesvær i etagebyggeri skal bevæge sig til stueetage. 

 

Ledelse og organisation     

Funktionslederen leder det operative niveau. Der afrapporteres til ledelsen/krisestaben hvis denne er aktiveret. 

Sundhedskrisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen.
 

Bemanding og udstyr    

Ledelsen/sundhedskrisestaben vurderer om der er behov for at indkalde ekstra personale.

Kommunikation    

Internt
Ledelsen og/eller sundhedskrisestaben er ansvarlig for at orientere alt relevant personale.

Eventuel pressemeddelelse/henvendelse håndteres i sundhedskrisestaben i samarbejde med kommunikationsafdelingen

 

 

Denne delplan er godkendt af centerchef Tina Holmgaard 31. august 2023
 

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030