Beredskabsplan for Struer Kommune

Kystbadevandsforurening

Situation

Akut forurening af badevand i Limfjorden.

Ved akut forurening forstås udslip af forurenende stoffer eller forhøjet indhold af bakterier i vandet. Denne type forurening forekommer enten i forbindelse med fysisk udslip eller under bestemte vejrforhold.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger på menneskers sundhed.

Nordvestjyllands Brandvæsen og Struer Kommune, Center for Plan og Miljø er beredskab i forbindelse med akut badevandsforurening. 

Læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed yder lægefaglig bistand i forbindelse med de sundhedsmæssige vurderinger

Alarmering

Alle borgere skal kontakte alarmcentralen på telefon 112, hvis der er behov for en akut miljøindsats. Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Plan og Miljø for miljøfaglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid
Synlig fysisk forurening - tlf. 112. 
Bakteriel forurening - tlf. 9684 8481. 

Tilkald udenfor normal arbejdstid
Synlig fysisk forurening - tlf. 112. 
Bakteriel forurening - tlf. 9684 8445.

Struer Kommune modtager analyser af badevandet i badesæsonen (medio maj til ultimo august). I denne periode vil alarmering typisk foregå ved at kommunen kontaktes af laboratoriet.

Opgaver 

Nordvestjyllands Brandvæsen står for akutindsatsen i forbindelse med synlig fysisk forurening, hvor en hurtig indsats på skadestedet er nødvendig, for at mindske de miljømæssige konsekvenser ved uheld. 

Struer Kommune står for indsatsen i forbindelse med bakterielforurening af badevandet. Opgaven vil her være at vurderer forureningen i forhold til sikkerhed og sundhed for badende. Den sundhedsfagligevurdering udføres i samråd med læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorefter badning frarådes/badeforbud evt. udstedes.  Indsatsen skal forhindre eller forebygge skadelig virkning på menneskers sundhed.

Handling

Ved akut synlig badevandsforurening skal følgende handlinger igangsættes: 

 • Ulykken skal stoppes
 • Spredning af forureningen skal forhindres 
 • Nødvendig oprydning skal igangsættes

Beredskabets indsatsleder sikrer:

 • At forureningen inddæmmes og opsamles, hvis det er muligt
 • At nabokommuner orienteres, såfremt en vandforurening kan drive over kommunegrænsen
 • At virksomheder orienteres, såfremt en badevandsforurening udgør en trussel for nærtliggende marine virksomheder. Miljøstyrelsen kontaktes, hvis styrelsen er myndighed for virksomheden.

Miljømedarbejderen assisterer indsatslederen i forhold til konkrete handlinger samt med udtagning af de nødvendige prøver til dokumentation af sagens videre forløb. 

Ved akutsager kan miljømedarbejderen på skadestedet meddele påbud til den ansvarlige for forureningen, med henblik på at sikre genoprettelse af hidtidig tilstand. 

Indsatslederen og miljømedarbejderen laver afleveringsforretning på skadestedet, hvor det aftales, hvornår akutindsatsen er afsluttet. Ansvaret for den videre miljøindsats overdrages til Plan og Miljø.

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med akutte uheld på virksomheder, hvor Miljøstyrelsen er miljømyndighed. Hverdage, kl. 9-16 på tlf. 72 54 40 00. Øvrige tidspunkter kontaktes kontorchef på tlf. 41 31 85 45.

Ved bakterielforurening skal følgende handlinger iværksættes:

 • Analyserne af badevandet vurderes af Struer Kommune i et sundhedsmæssigt perspektiv.
 • Analyser over 400 cfu Enterokokker/100 ml og over 1.000 cfu E.coli/100 ml (kystvand) vurderes i samråd med læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 • Park og Vej opsætter skilte på stranden om badeforbud (Skilte findes ved Park og Vej).
 • Information om badning frarådes/badning forbudt skal ske via Struer Kommunes hjemmeside og evt. facebook – informationer skal ud på flere sprog (dansk, engelsk og tysk).

Kommunen sikrer:

 • Ved kortvarig forurening (under 72 timer), at der udtages omprøve på badevandet senest 3 dage efter forureningen er konstateret. 
 • Ved længerevarende forurening (over 72 timer) at der træffes passende foranstaltninger til identificering af og forebyggelse, reducering eller fjernelse af årsagerne til forurening.

Ledelse og organisation  

Indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen leder akutindsatsen ved synlige forurening. 

Efter den akutte fase har Plan og Miljø ansvaret for den efterfølgende indsats. 

Struer Kommune håndterer i samråd med embedslægen de bakterielle forureninger. 

Bemanding og udstyr

Nordvestjyllands Brandvæsen.
Medarbejder fra Plan og Miljø.

Beredskabets miljøudstyr indgår i indsatsen. 

Kommunikation

I akutfasen sikrer indsatslederen, at de involverede orienteres om nødvendige forholdsregler. 
Miljømedarbejderen vurderer på stedet, om skadesomfanget giver anledning til at relevant chef (eller dennes stedfortræder) skal orienteres. 

Pressemeddelelse
Centerchefen orienterer pressen. Miljømedarbejderen kan eventuelt orientere pressen i forhold til de miljømæssige konsekvenser som uheldet giver anledning til.

Kontaktoplysninger

Nordvestjyllands Brandvæsen
Vagt, tlf. 4037 0738.

Struer Kommune, Center for Plan og Miljø
Teknisk Sekretariat, tlf. 9684 8401.
Centerchef, 
John Patuel Hansen, tlf. 9684 8445. 

Søværnets Operative Kommando (SOK) 
Vagthavende, tlf. 7285 0000.

Miljøstyrelsen
Miljømyndighed, tlf. 7254 4000.
Kontorchef, tlf. 4131 8545.

Læge ved Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (Region Nordjylland og Region Midtjylland)
Mandag-fredag 8.00-15.00 Telefon 7222 7970
Efter fredag kl. 15.00 Telefon 7022 0269.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der henvises til Aktionskort 10: Badevandsforurening, forhøjet bakteriologiske værdier i Struer Kommunes ’Akut miljøberedskabsplan’.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Dan Poulsen.
Godkendt af centerchef John Patuel Hansen d. 18.12.2018.

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030