Beredskabsplan for Struer Kommune

ACTIONCARD - Brown-out/Strømsvigt op til 2 timer

ACTIONCARD - Brown-out/Strømsvigt op til 2 timer 
Plejecentre, institutioner og offentlige bygninger hvor der opholder sig borgere.
 

Opgave

Sikre at borgere der bor/opholder sig på plejecentre, andre institutioner og offentlige bygninger i Struer Kommune, modtager den hjælp, pleje og omsorg der er nødvendig under et strømsvigt op til to timer. 

Hvem

Medarbejdere og Funktionsledere på plejecentre og andre enheder der holder til i offentlige bygninger Struer kommune

Hvornår    

Ved varslet eller ikke varslet strømsvigt hele døgnet.

Handling

For at skabe sikkerhed og tryghed anbefales det at der udpeges en 

Brandvagt: 
•    Placering ved ABA-anlægget for at kunne se hvis der er brand et sted i bygningen. 
o    Ved brandalarm alarmeres kollegaer via mobiltelefon med at der er brand og hvor det er og procedure ved brand aktiveres. 
 
•    ABA-anlægget er de fleste steder placeret ved hoveddøren, brandvagten kan derfor se, hvis der kommer personer der skal ind ad den aflåste dør. OBS: Hvis IKKE brandvagten sidder ved hoveddøren, skal der sættes telefon nummer op ved døren som man kan ringe til og andet personale skal løbende tjekke om der står personer ved døren. 

Runderings medarbejder(e):
•    Skaber overblik over hvor beboerne er og om nogle er ude af huset.
•    Går jævnligt rundt til borgere på egne stuer for at tilse dem og sikre tryghed. (Rundering) Hvis der er borgere der kan være til fare for medarbejderen, skal man være to til at tilse disse. 
•    Tilse døre om der står beboere, medarbejdere eller andre personer der ikke kan komme ind. 

Det kan overvejes om beboere, hvis muligt, skal samles på fælles område sammen med medarbejder, for at skabe tryghed og nærvær under strømafbrydelsen.

Medarbejderne skal være opmærksomme på:

•    Dørlåsning. Hvis strømmen går, bliver alle yderdøre låst (i alle kommunale bygninger) når man kommer udefra, men de er altid låst op når man kommer indefra og vil ud. Det vil sige at ingen kan komme ind i bygningerne, uanset om det er automatiske døre eller det er manuelle døre. 

•    Nødkald. Virker ikke.

•    Overfaldsalarm. Virker ikke.

•    Brandalarmer. Der vil ikke komme besked ud til plejepersonalets telefoner, men der går stadig besked til Falck. Lyd givere ved brand er slået fra på plejecentre.

•    Brandhaner/slanger.
Bør virke men hvis de ikke gør brug i stedet håndslukker. Brandslukkere er placeret som vist på flugtvejsplanen.

•    Iltkoncentratorer:  
Information fra leverandør:
Alle borgere, pårørende eller personale er oplært i brug af udstyr fra os. 
Tæt på 99 % af vores brugere har anden iltkilde, de kan bruge ved svigt på apparaterne. Mange kan også klare sig uden ilt i en given tid.
Man kan kontakte leverandør på telefonnr. 44923544 for assistance. Ved strømsvigt vil vi guide folk til at komme på anden iltkilde og afvente 30 min - 1 time for at se om problemet er løst. Er det ikke det, kommer vi ud og afhjælper, vores responstid er 4 timer fra opkaldet.

•    Medicinske hjælpemidler
Ved varsling
o    Sikre at medicinske hjælpemidler fx lifte er opladet.
Uden varsling
o    Anvend kun medicinske hjælpemidler hvis nødvendigt.
•    Vandforsyning og udledning af spildevand.
Det anbefales, at forbruget af vand og udledning af spildevand begrænses. 
•    Nødgenerator
Der er nødgenerator i Velfærdshuset hvor der vil være mulighed for akut opladning af elektroniske apparater. 
•    Varmeforsyning I Struer Kommune er der tre fjernvarmeværker – Søndbjerg, Hvidbjerg og Struer Energi. Hvidbjerg Fjernvarme kan opretholde driften i forbindelse med strømafbrydelse. De øvrige fjernvarmeværker vil være ude af drift. (Plan og miljø)
•    Etagebyggerier, flugtveje og gangbesværede borgere.
Borgere i kørestol skal opholde sig tæt på mulige flugtveje (ikke elevator) under strømsvigt.Borgere hjem igen

•    Skabe tryghed
Kommunikation til borgerne, men afpasset. Skal sikre den nødvendige information på det rigtige tidspunkt, så vi skaber tryghed

•    Belysning
Der vil være nødbelysning de første ca. to timer.
 

Denne delplan er godkendt af centerchef TIna Holmgaard 31. august 2023

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030