Beredskabsplan for Struer Kommune

Overgreb mod børn og unge

Situation

Bekymring, viden eller mistanke om, at barn eller en ung udsættes for overgreb. 

Alarmering

Hvor kan alarmer komme fra?

 • Underretninger.
 • Direkte involverede eller vidner. 
 • Ansatte i Struer Kommune. 
 • Borgere.  
 • Øvrige samarbejdspartnere, herunder almen praksis, sygehus og andre

Hvem har handlepligt?

 • Enhver, der får kendskab til at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har personlig pligt til at underrette kommunen/de sociale myndigheder.
 • Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt erhverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 har været udsat for vold eller overgreb

Den videre alarmering og handling afhænger dels af bekymringsgrad, dels af hvem, der (i givet fald) begår overgrebet og dels af hvem, der underretter om den aktuelle bekymring, mistanke eller konkrete viden om overgrebet.  

Struer Kommunes beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge. 

Underretningspligten gælder selvom der allerede er et samarbejde i gang omkring barnet/den unge. 

Bemærk: Din underretningspligt går forud for din tavshedspligt. 

Opgaver 

For medarbejdere i Struer Kommune gælder følgende: 

Ved bekymring om overgreb: 

 • Undersøg og observer yderligere, eventuelt i samarbejde med din faglige leder

Ved mistanke om overgreb: 

 • Rådfør dig med din faglige leder og med Børn- og Unges Modtagelse. 
  Udarbejd altid en underretning. 

Ved konkret viden:

 • Tag hurtig kontakt til Børn- og Unges Modtagelse. 
  Udarbejd altid en underretning. 

Læs mere om underretninger 

VIGTIGT
Hvis mistanke eller konkret viden retter sig mod den ene eller begge forældre eller andre voksne, som direkte indgår i en forældrelignende rolle skal disse ikke kontaktes. 

Er det imidlertid helt sikkert, at mistanke eller den konkrete viden om overgreb ikke kan rettes mod forældrene eller andre voksne som direkte indgår i en forældrelignende rolle, så skal de naturligvis inddrages. 

Ved akut underretning er det Børn- og Unge, der orienterer barnets forældre eller andre voksne, som direkte indgår i forældrelignende rolle. 

Handling

Hvor underretter man?
Det er Børn- og Unges Modtagelsesenhed, der tager imod alle underretninger og øvrige henvendelser om overgreb. 

Modtagelsen vil anmode om en skriftlig underretning og rådgive om, hvordan denne udarbejdes. 

Modtagelsen afgør, hvordan barnet/den unge beskyttes mod yderligere overgreb mv. 

Modtagelsen drøfter evt. overgrebet med politiet og tager stilling til retsmedicinsk undersøgelse. 

Rådfør dig i din skoles/institutions lokale politik og/eller i Struer Kommunes overordnede beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge.

Ledelse og organisation  

Hvem gør hvad, hvornår:

Vejledende tjekliste for personale i skole, dag- og døgntilbud, klubber mv. 
Se beredskabsplan s. 8

Vejledende tjekliste sundhedspersonale, tandplejen og PPR. 
Se beredskabsplan s. 8

Vejledende tjekliste for myndighedsområderne. 
Se beredskabsplan s. 9

Kommunikation

For at undgå at en – i forvejen – kritisk situation udvikler sig unødigt dramatisk, er det vigtigt at kommunikere tydeligt, roligt og med empati for de involverede. 

Medarbejdere bør orienteres hurtigst muligt. Ligeledes skal forældre til børn i samme klasse/institution orienteres om sagen og håndteringen. Der orienteres på et overordnet plan. 

I samråd med egen centerchef afgør ledelsen tidligt i forløbet, hvem der gør hvad i forhold til krisekommunikation, pressehåndtering samt evt. inddragelse af direktøren for området. 

Ved henvendelse og udtalelse fra pressen rådgiv jer ved Struer Kommunes kommunikationsteam

Kontaktoplysninger

Modtagelsens socialrådgivere kan kontaktes på følgende telefonnumre: 

 • 9684 8581
 • 9684 8584
 • 9684 8585

I tidsrummet: 

 • Mandag-onsdag: 8:30 – 15:00
 • Torsdag: 8:30-16:00 
 • Fredag: 8:30-13:00

Uden for dette tidsrum og i særligt alvorlige og uopsættelige tilfælde kontakt Midt- og Vestjyllands politi på 96141448 eller 114. 
Skriftlige underretninger sendes til underretning@struer.dk 

Eller benyt link på struer.dk 

Opmærksomhedspunkter

Læs mere i Struer Kommunes beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge. 

Her finder du blandt andet information om: 

 • Hvad er et overgreb? 
 • Hvilke tegn og reaktioner skal du være opmærksom på? 
 • Hvad er særligt gældende for børn med handicap?

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er revideret i februar 2024.

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Unge
Peter Bangs Vej 15
9684 8555
E-mail: cbu@struer.dk

Centerchef

Jeannette Enevoldsen

Leder af Familierådgivningen

Jens Birkmose

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030