Beredskabsplan for Struer Kommune

Brand - MOF

Situation

Der er udbrudt brand.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra sensorer, ansatte, eller borgere
 • Alarmering af kollegaer i huset
 • Alarmering til brandvæsenet sker automatisk, hvis brandalarmen har lydt.
 • Alarmér akut hjælp 1-1-2 
 • Centerleder alarmeres og kontakter centerchef.   

Opgaver 

 • Red menneskeliv
 • Alarmér
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Alarmering

Når alarmanlægget registrerer brand, går alarmen direkte til Falck.

 • Råb BRAND ud i lokalerne
 • Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 og benyt brandtryk, som er de røde bokse monteret på væggene i hele Velfærdshuset. 

Ved 1-1-2 oplys

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Velfærdshuset, Peter Bangs vej 15- bygning 6. 7600 Struer
  9684 8330 – Handicap, Social og Psykiatri

Indsatsen koordineres med de nærmeste centerområder i bygningerne – Lydens By, Rådhusservice, Teknik og Miljø, Intern Service

Foretag evakuering

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej
  MOF: 2 udgange i stue etagen. Flugtvejene er markeret med grønt skilt. 
  Hvis du befinder dig i bygning 1. 2 udgange i bygningen. Flugtvejene er markeret med grønt skilt.
 • Brug ikke elevatoren.
 • Det skal sikres, at alle er kommet ud i det fri
 • Alle samles på grus parkeringspladsen i sikker afstand fra redningsmateriel. Foretag optælling af antal personer.

Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer.

Modtag brandvæsenet – oplys

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed
 • Hvor brænder det
 • Brandens omfang
 • Hvor er adgangsvejene:
  MOF: adgang ved forhallen ved hovedindgangen eller i modsatte ende af etagen. 
   

Umiddelbart efter - resten af dagen 

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede. 
 • Sørg for den/de kriseramte får fortsat hjælp og ikke er alene. 
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog 
 • Afgør behov for eventuel genhusning
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv. 

Ledelse og organisation  

 • Medarbejdere på stedet gennemfører den første akutte indsats.
 • Centerchefen leder indsatsen indtil evt. ekstern indsatsleder/krisestab tager over. 
 • Teamleder har ansvar for kommunikation og opfølgning. 
 • Krisestaben består som udgangspunkt af:
  Centerchef Lene Hornstrup
  Teamleder Jeannette B. Jensen
  Teamleder Susanne Strunk
  Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen
      
  Disse personer har beføjelse til at uddelegere ansvar og opgaver i krisesituationer.

 

Kommunikation

 • Teamleder informerer centerchef snarest muligt samme dag. 
 • Information sker så vidt muligt til pårørende, før pressen eventuelt informeres. 
 • Eventuel pressehenvendelse håndteres på ledelsesniveau i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

 • Alarmcentralen 112 
 • Centerchef Lene Hornstrup 96848330/24205097 
 • Teamleder Jeannette B. Jensen, 23445749
 • Teamleder Susanne Strunk, 22274966
 • Teamleder Anna-Marie K. D. Andersen, 24757394

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Jon Baggesen og Anna-Marie K. D. Andersen
Godkendt af Lene Hornstrup den 18. december 2018. Opdateret sep. 2020

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030