Beredskabsplan for Struer Kommune

Vejrlig, herunder snestorm, orkan, oversvømmelse

Situation

Ekstreme vejrforhold betyder, at udendørs færden kan være livsfarlig. Årsagen kan være voldsomt snevejr, orkan eller oversvømmelse. 

Plejepersonalet kan have svært ved at komme frem til borgere i eget hjem og udføre de normale opgaver (pleje, mad eller medicin). Derfor vil borgerne opleve forsinkelser eller aflysning af besøg mv. 

Det må forventes, at en stor del af personalet i Sundhed og Omsorg ikke kan nå frem til arbejdspladsen. Derfor kan det være nødvendigt at indkalde ekstra personale eller personale må forblive på arbejdspladsen.

Alarmering

Hvis det er muligt vil DMI eller anden offentlig myndighed varsle kommunen. 

Hvis det vurderes relevant, kan sundhedskrisestaben aktivers af direktøren eller centerchefen for Sundhed og Omsorg.

Sundhedskrisestaben alarmerer de berørte afdelinger.   

Opgaver 

Den daglige drift kan være påvirket forskelligt afhængig af situationen. 

Hvor uvejr gør vejene ufarbare, prioriteres besøg således, at der ikke køres unødigt. 

Borgere der har behov for livsvigtig pleje, livsvigtig medicin eller af andre årsager ikke kan undvære besøg, skal prioriteres og have hjælp. 

Borgere hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk.  

Handling

Hvor uvejr gør vejene ufarbare MED varsel:

 • Borgere, som vil kunne klare sig uden besøg i den tid vejen er ufarbar, skal informeres om at de ikke får besøg (evt. klare sig med hjælp fra naboer eller lignende). Borger bliver kontaktet telefonisk. 
 • Borgere, som ikke vil kunne klare sig uden hjælp, tilbydes ophold på et plejecenter/plejebolig/akutafsnittet i den tid, vejene formodes at være ufarbar. 
 • Beredskabschefen orienteres, hvis det vurderes, at der bliver behov for assistance i den givne periode. 

Hvor uvejr gør vejene ufarbare UDEN varsel:

 • Borgere der ikke kan klare sig uden besøg, sikres hjælp efter ’den sunde fornufts princip’. Dvs. personalet køre to i bilen og hvis vejen er ufremkommelige kontaktes (afventes)
 • Hvis der bor personale eller der er personale i vagt i nærheden af den/de konkrete borgere, anmodes disse om at foretage det fornødne for at sikre, at borgeren ikke lider overlast i den givne situation. 
 • Borgere hvor besøg ikke er absolut nødvendig, tilses når forholdene gør det muligt. 

Ledelse og organisation  

Funktionslederen leder det operative niveau. Der afrapporteres til krisestaben. 

Sundhedskrisestaben sørger eventuelt for den overordnede koordinering for kommunen. 

Bemanding og udstyr

Det kan blive nødvendigt at indkalde ekstra personale til løsning af prioriterede opgaver. Eksempelvis kan det være en god ide at bemande bilerne med to medarbejdere.   

Kommunikation

Internt
Ledelsen/sundhedskrisestaben er ansvarlig for at orientere alt relevant personale.

Eksternt
Borgere der vil opleve forsinkelser eller aflysning af besøg skal informeres. Det gøres telefonisk af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 

Eventuel pressemeddelelse håndteres i ledelsen/sundhedskrisestaben, i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Internt 

 • Hjemmesygeplejen
  Pia Timmers, T: 51 29 11 72
 • Hjemmeplejen,
  Birgit Gøtzsche, T: 24 29 25 13
 • Kommunens kommunikationsteam, 
  Christian Møller Nielsen, T: 40 83 77 87 

Eksternt

 • Privathjælpen
  T: 61 63 03 10
 • Nordvestjyllands Brandvæsen
  T: 40 53 00 30

Hvordan kontaktes de:

Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.

Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov. 

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Kørsel: Inden hjemmeplejen og sygeplejen køre ud, tjekkes bilen for benzin og ekstra udstyr (lygte, tæppe, gule veste, skovl, varme drikke mv.)

For yderlig information om den overordnet håndtering af vejrlig, henvises til indsatsplanerne for ’kraftigt snefald’, ’højvande og skybrud’, og ’orkan og storm’ under Teknisk Drift og Anlæg.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af sundhedskonsulent Sara Nielsen
Godkendt af afdelingsleder Mariann Mikkelsen den 7. december 2018

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030