Beredskabsplan for Struer Kommune

Smitsomme sygdomme

Situation

En smitsom sygdom er i udbrud.

En borger eller medarbejder i Struer Kommune udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. 

Risikoen/faren ved sygdommen, vil afhænge af hvilken sygdom der er i udbrud. Se en list over smitsomme sygdomme på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme

Ofte vil en smitsom sygdom udgøre en særlig trussel overfor ældre, borgere med et svagt helbred og små børn. Desuden kan et udbrud udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af de kritiske funktioner i ældreplejen, botilbud, institutioner og pasningstilbud, da en stor del af personalet formentlig vil være sygemeldt.

Ved en smitsom sygdom vil Sundhedsstyrelsens hjemmeside løbende blive opdateret med relevant information om situationen samt retningslinjer og anbefalinger til kommunen. 
 

Alarmering

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut er de centrale myndighed ved smitsomme sygdomme. 

Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter (AMK), vil lede indsatsen på regionens vegne. Struer Kommune vil blive skriftligt alarmeret og orienteret om situationen.

Alarmen kan desuden komme fra en medarbejder i Struer Kommune, som skal alarmere nærmest leder. Denne kontakter centerchefen for Sundhed og Omsorg, som kan vælge at aktivere sundhedskrisestaben.   

Opgaver 

Struer Kommune kan få følgende opgaver i forbindelse med udbrud af en smitsom sygdom:

 • Pleje og omsorg til smittede og raske borgere i eget hjem.
 • Pleje og omsorg til smittede og raske borgere på plejecentre og botilbud.
 • Modtagelse af masseudskrevne patienter fra hospitalerne.
 • Faciliteter til massevaccination.
 • Bistå i at etablere karantænefaciliteter. Ansvaret for karantænecentret ligger hos regionen. Regionen har indgået aftale med Beredskabsstyrelsen om karantænefaciliteter. Karantænefaciliteter skal anvendes til at kunne karantænesætte et større antal personer, hvor der er en risiko for, at de er smittebærere af en livstruende, farlig og smitsom sygdom. Regionen forestår planlægning af indretning, drift, administration og bemanding af karantænefaciliteterne. 

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt sundhedspersonalet.

Anvend evt. Struer Kommunes lokale instruks: ’Hygiejniske forholdsregler samt forholdsregler ved smitsomme sygdomme’ på http://struer.dk/sd/instrukser 

Handling

Personale med direkte borgerkontakt skal orienteres om smittefarer, hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere sygdom. Det gælder alle medarbejdere i Struer Kommune inkl. andre centre samt private leverandører.

På baggrund af vejledning fra Sundhedsstyrelsen skal der tages stilling til følgende punkter:

 • Håndhygiejne
 • Rengøring og desinfektion
 • Bortskaffelse af affald
 • Tøj og linned – vasketøj
 • Bestik og service
 • Instrumenter og andet udstyr
 • Beskyttelsesforanstaltninger for personale med tæt kontakt til smittede borgere.

Sundhedskrisestaben aftaler med Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og AMK, hvordan parterne hurtigt og effektivt kommunikerer. 

Sundhedsstyrelsen vil løbende indhente, bearbejde og udfærdige relevant information og vejledning til sundhedsvæsnet i regioner og kommuner. 

Ledelse og organisation  

Sundhedskrisestaben er den øverste ledelse. Den lokale funktionsleder skal lede indsatsen, indtil sundhedskrisestaben tager over. 

Funktionslederne skal løbende informere sundhedskrisestaben om udfordringer, nye hændelser mv. 

I samarbejde med kommunens praksiskonsulent kan sundhedskrisestaben evt. inddrage de praktiserende læger. 

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer skal følges. 

Bemanding og udstyr

Alt personale med direkte borgerkontakt indgår i indsatsen. 

Der må forventes et højt sygefravær blandt personalet. Sundhedskrisestaben skal koordinere indsatsen i samarbejde med funktionslederne. Det skal vurderes om der er behov for at indkalde ekstra personale, og om der evt. er behov for at indkalde personale fra andre centre. Se bilag 3, ressourceoversigt.

Kommunikation

Internt
Sundhedskrisestaben er ansvarlig for at orientere alt personale (Sundhed og Omsorg samt andre centre i Struer Kommune) med direkte borgerkontakt om smittefarer, hygiejniske foranstaltninger og forebyggelse af yderligere sygdom. Private leverandører skal ligeledes orienteres og kan indgå i det overordnede samarbejde.

Eksternt
Eventuel pressemeddelelse/henvendelse håndteres i sundhedskrisestaben i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Internt 

 • Centerchef og/eller direktør for Sundhed og Omsorg 
 • Alle funktionsledere i Sundhed og Omsorg
 • Centerchef for Børne- og Familiecentret
 • Centerchef for Handicap, Social og Psykiatri
 • Centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice
 • Centerchef for Skoler og Dagtilbud 
 • Kommunens kommunikationsteam

Eksternt

 • Privathjælpen
 • Praksiskonsulent
 • Akut Medicinsk Koordinering (AMK) 
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundhedsstyrelsen
 • Statens Serum Institut

Se kontaktoplysninger i bilag 2.

Hvordan kontaktes de:

Al kontakt sker i første omgang via telefonopkald, så det sikres, at alle parter får beskeden med det samme.

Herefter kan der både anvendes opkald, sms og mails efter behov 

Evt. andre vigtige opmærksomhed punkter

Struer Kommunes lokale instruks: ’Hygiejniske forholdsregler samt forholdsregler ved smitsomme sygdomme’ findes på http://struer.dk/sd/instrukser 

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der informationsmateriale om smitsomme sygdomme https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/smitsomme-sygdomme 

Sundhedsstyrelsen 2013, Beredskab for pandemisk influenza, del II: Vejledning til regioner og kommuner
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/~/media/BAF29A985FF64B7F981D841A85757020.ashx 

Se evt. delplaner for:

 • Massevaccination
 • Kapacitetsudvidelse (ved behov for at indkalde ekstra personale)
   

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af sundhedskonsulent Sara Nielsen - opdateret 9. marts 2020
Godkendt af afdelingsleder Mariann Mikkelsen den 7. december 2018

KONTAKT INFORMATION
Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
Fælledvej 17
7600 Struer
post@nvjbrand.dk
4053 0030